שלום לך מסה הקטנה  |  הפרפר שחלם להיות אריה  |  כתב אשמה // משה גרנות  |  אשה ורוח  |  

הפרפר שחלם להיות אריה
אביב חדש ספר חדש
מתנה יחודית לפסח
אני יצאתי ממש בערב פסח
לחרות אמיתית
מחיר הספר 89 ש"ח
13 ש"ח למשלוח

 

הקדשה למי שאתם אוהבים
שמחה הציע לכבוד החג
2 הספרים במחיר 160 ש"ח בלבד.
לא כולל משלוח בדואר.
לפרטים והזמנה ניצה 054-7443738

 

ניצה לא שותקת יותר!
וידאו - וידוי באתר מוטקה

חוות דעת מעמיקה על הספר
כתב אשמה // משה גרנות


כדאי לקרוא!

טעימה מההרצאות של ניצה


שלום לך מסה הקטנה, ניצה סקולניק
 
''שלום לך מסה הקטנה'' הוא יומן מסע אישי, מרתק, מרגש ומעורר השראה, אך בד בבד גם מסמך נוקב בעל מסר חברתי חשוב מאין כמותו. ...
 
תודה לך ניצה סקולניק על הספר החשוב הזה. תודה שנחשפת לפני ושיתפת אותי.
 
ניצה מצאה אהבה - כתבה ב-YNET
 
  האהבה שלכם חשובה לנושא ולנו !
לחצו בבקשה LIKE כאן למטה כביטוי להזדהות וכתמיכה להעלאת המודעות לנושא
בקרו אותי בפייסבוק

תקנון האתר

מבוא‎ ‎
 1. התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחיות ומכוון לזכר ולנקבה כמובן.‏‎
   
 2. אתר "שלום לך מסה הקטנה" (להלן: "האתר"), משמש גם למכירת הספר "שלום לך מסה הקטנה".‏‎
  האתר הינו בבעלות "אזימוט לדרך", אשר משרדיה נמצאים בישוב רעות, במודיעין. ‏
   
 3. הגולשים מתבקשים לקרוא תקנון זה בעיון קודם לרכישת הספר. גלישה‎ ‎באתר ו/או רכישת הספר ‏המוצע למכירה בו, מהווה אישור שהגולש קרא והבין את התקנון‏‎ ‎ומהווה את הסכמת הגולש לקבל ‏ולנהוג לפי כל תנאי התקנון המעודכן באותה עת. אם‎ ‎אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש ‏לא לעשות כל שימוש באתר. ‏
   
 4. אם השימוש באתר מחייב אישור מצד ג' כלשהו, לרבות אפוטרופוס, הגולש‎ ‎מתחייב להשיג את ‏אישורו של צד ג' כאמור ולהציגו ל"אזימוט לדרך", קודם לביצוע פעולה‎ ‎כלשהי באתר‎. ‎‎


  רכישת הספר באמצעות האתר‎
   
 5. כדי לרכוש‎ ‎את הספר באמצעות האתר, יש למלא את טופס ההזמנה המצוי באתר.

   
 6. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף המצוי בבעלותך והניתן לסליקה על‎ ‎ידי אחת מחברות ‏כרטיסי האשראי הפועלות, כדין, בישראל. כחלק ממילוי טופס‎ ‎ההזמנה, תידרש להזין את מספר ‏כרטיס האשראי ואת תאריך פקיעת תוקפו. במידה‎ ‎שאינך מעוניין למסור את פרטי אמצעי התשלום ‏באמצעות האתר, תוכל לעשות‎ ‎באמצעות מסירת הפרטים לבעל האתר.
   
 7. יש למלא את הפרטים החייבים במילוי על גבי טופס ההזמנה באופן מלא ומדויק‏‎. ‎אי הקפדה על מילוי ‏טופס ההזמנה כנדרש ו/או מילוי הטופס בחסר ו/או אי קליטת‎ ‎ההזמנה כתוצאה משיבוש כלשהו, ‏לרבות בשל בעיה בתיאור המוצר הנרכש בשל בעיה‎ ‎טכנית כלשהי, יביאו לכך שההזמנה לא תטופל ‏על ידי "אזימוט לדרך", מבלי שתעמוד לך כל‎ ‎זכות לקבלת פיצוי מ"אזימוט לדרך" בשל כך‎.
   
 8. ההזמנה תיראה כהזמנה שהושלמה אך‎ ‎ורק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה ‏המתוארת בטופס ההזמנה.‏
   
 9. ‏"אזימוט לדרך" אינה מתחייבת לספק את הספר אם אזל מהמלאי. במידה והזמנה בוצעה תישלח ‏אליך הודעה מ"אזימוט לדרך" על כך שהספר‎ ‎אינו מצוי במלאי ולא תחויב בגין ההזמנה. היה ומסיבה ‏כלשהי תחויב בגין ביצוע‎ ‎ההזמנה, עליך ליידע את "אזימוט לדרך", בדבר החיוב, תוך לא יאוחר מ 14 ‏ימי עסקים‎ ‎ממועד החיוב. כנגד הצגת אסמכתא המעידה, לשביעות רצון "אזימוט לדרך", על ביצוע ‏חיוב‎ ‎כאמור, תשיב לך "אזימוט לדרך" את הסכום בו חויבת‎.‎
   
 10. בגין ביטול הזמנה לאחר אישור חברת האשראי, תחויב בדמי ביטול בסך 36 ₪‏‎.‎

  המחירים המפורסמים באתר‎
   
 11. מחירים המוצגים באתר, כוללים מע"מ. "אזימוט לדרך"‏‎ ‎רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ‏ו/או את הסדרי התשלום המפורסמים באתר‎, ‎מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי‎.
   
 12. המחיר התקף ביחס להזמנה שתבצע באתר, הינו המחיר שהיה רשום באתר במועד השלמת ‏ההזמנה‎.

  מועדים ואופן האספקה‎
   
 13. ההזמנה תסופק לך בנקודות האיסוף ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים מיום השלמת ההזמנה‏‎.
   
 14. במקרה שהמוצרים המצוינים בהזמנה יוחזרו ל"אזימוט לדרך" בשל אי דיוק בפרטים ובכתובת‏‎ ‎שנרשמו בטופס ההזמנה ו/או נמסרו על ידך מאוחר יותר, תחויב בכל תשלום בו‎ ‎תיאלץ "אזימוט ‏לדרך" לשאת בגין טיפול נוסף בהזמנה‎.

  החזרים וביטול הזמנות‎
   
 15. הינך רשאי לבטל את ההזמנה של ספר ו/או מוצר שנעשו באמצעות האתר‎, ‎בתוך לא יאוחר מ- 14 ‏ימים, מיום מסירת הספר לידיך. אם תבחר‎ ‎לעשות כן, עליך להחזיר לנקודת האיסוף ממנה אספת‎ ‎את ‏הספר כשהוא‎ ‎במצב זהה למצב בו נמסר לך‎:
  1. ‎מקרה שהביטול נבע מפגם בספר ו/או מאי התאמה בין הפרטים שנמסרו לך ביחס לספר באתר, ‏יוחזר לך הסכום ששילמת בגין המוצר במלואו, מבלי שייגבו ממך דמי‎ ‎ביטול כלשהם. ‏
    
  2.  ‎במקרה והביטול נעשה שלא עקב פגם בספר או‎ ‎אי התאמה בין הפרטים שנמסרו לך ביחס למוצר ‏באתר "אזימוט לדרך", יוחזר לך הסכום‎ ‎ששילמת בגין המוצר, ולא יגבה ממך סכום כלשהו, זולת דמי ‏ביטול בשיעור שלא‎ ‎יעלה על 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך ‏מביניהם‎.
    
  3. מובהר כי "אזימוט לדרך" תהא רשאית לסרב לקבל ספר אשר מצבו‎ ‎אינו זהה למצב בו נמסר לידיך. ‏לרבות, אך לא רק, ספרים‎ ‎שהושחתו, ו/או אשר הוחזרו לידיה לאחר חלוף 14 יום מיום הספקתם ‏לידיך, במקרה כאמור לא יינתן זיכוי ו/או החזר כספי כלשהו בגינם‎.‎ ‎

   הפסקת הפעילות באתר או ביטול מכירות‎

    
 16. ‎‏"אזימוט לדרך" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את‎ ‎הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה (לפני או לאחר מועד השלמתה), בכל אחד‎ ‎מהמקרים המפורטים ‏להלן‎:
   
  1. אם אירעה תקלה טכנית, אשר מנעה או‎ ‎עלולה הייתה למנוע המשך תקין של ביצוע ו/או טיפול ‏בהזמנה מסוימת, או תקלה‎ ‎כלשהי, אשר מנעה קליטת טופס הזמנה כלשהו‎.
    
  2.  ‎אם משיקולים מסחריים ו/או אחרים החליטה "אזימוט לדרך" כי הפעלת האתר אינה אפשרית ‏ו/או כדאית עבור "אזימוט לדרך"‏‎.
    
  3. ‎במקרה של כוח עליון, מלחמה או פעולות איבה, המונעים לדעת "אזימוט לדרך" את המשך ‏תפעול האתר ו/או הטיפול בהזמנות שנקלטו‎.
    
  4.  ‎אם לאחר ההזמנה של הספר מתברר שהספר אזל‏‎.
    
  5. ‎היה ו"אזימוט לדרך" תבטל את פעילות האתר ו/או את ההזמנה כאמור לעיל, לא תהיה לך כל ‏טענה ו/או תביעה כלפי "אזימוט לדרך"‏‎.

   שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש‎

    
 17. ‎מובהר כי לא חלה על הגולש כל חובה למסור ל"אזימוט לדרך" את הפרטים האישיים הנדרשים‏‎ ‎במסגרת השימוש באתר, ואולם, מסירתם של הפרטים האמורים במלואם מהווה תנאי‎ ‎הכרחי לטיפול ‏בהזמנתך ו/או לרכישת ספרים מבוקשים ממך‏‎.
   
 18. ‎ ‎‏"אזימוט לדרך"‏‎ ‎מתחייבת להשתמש במידע שיימסר על ידך אך ורק כדי לאפשר את ביצוע הפעולה‎ ‎המבוקשת על ידך במסגרת טופס ההזמנה. מעבר לשימוש כאמור, מתחייבת "אזימוט לדרך" שלא‎ ‎לעשות כל שימוש במידע שיימסר על ידך ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י‎ ‎דין או כדי ‏למנוע שימוש לרעה‎. ‎ ‎

  הגבלת אחריות‎
   
 19. האתר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא‎ "AS IS" ‎בלא כל התחייבות ו/או מצג‎, ‎מפורש או משתמע, ‏מצידה של "אזימוט לדרך". הנך מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה‎ ‎ו/או תביעה כלפי "אזימוט ‏לדרך", בגין איכות השימוש באתר, ו/או בגין קלקולים ו/או‎ ‎תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, ‏בקווים, בשרתים ובמערכות התקשורת של "אזימוט לדרך"‏‎ ‎אשר נגרמו בקשר עם שימוש באתר. ‏‏"אזימוט לדרך" תיראה כמי שמילאה את חובותיה כלפיך עם‎ ‎ביצוע ההזמנה כמפורט בטופס ההזמנה ‏ו/או עם מתן הזיכוי בגין רכישת הספרים‎ ‎המבוקשים, והיא לא תישא בכל אחריות כלפיך במקרה של ‏שיבושים או בעיות כאמור‎.
   
 20. האחריות להובלת המוצר ולאספקתו במועד כשהוא במצב תקין‎ ‎מוטלת במלואה על חברת ‏השליחויות עמה תתקשר "אזימוט לדרך" לצורך אספקת ההזמנה. "אזימוט לדרך"‏‎ ‎לא תישא בכל ‏אחריות ולא תהיה לך כל טענה כלפיה, בשל איחורים באספקת‎ ‎המוצרים שהוזמנו או כתוצאה מפגם ‏שנגרם לספר, לאחר צאתו מידי "אזימוט לדרך", אלא אם‎ ‎כן ייקבע בפסק דין חלוט, כי הנזק לספר ‏נגרם בשל רשלנות חמורה מצד "אזימוט לדרך". מובהר, כי במקרה כזה יוגבל סכום האחריות של ‏‏"אזימוט לדרך", לסכום השווה לכפל המחיר‎ ‎שנקבע בטופס ההזמנה ביחס לספר הפגום או שמסירתו ‏נתאחרה‎.
   
 21. ‎‏"אזימוט לדרך"‏‎ ‎נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע‎ ‎שנמסר על ידך. פרטי כרטיס האשראי שלך נשמרים במחשבי "אזימוט לדרך" באופן מוצפן‎ ‎ומאובטח, ‏על פי הסטנדרטים המקובלים בשוק לעניין זה. ואולם, אין ביכולתה של‎ ‎‏"אזימוט לדרך" להבטיח ‏לחלוטין כי מחשביה הינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית ו/או‎ ‎פריצה של גורמים עויינים ו/או מפני ‏וירוסים או מזיקים אחרים. בקיום מקרים‎ ‎כאמור ו/או מקרים הנובעים מכח עליון, "אזימוט לדרך" לא ‏תהא אחראית לכל נזק מכל סוג‎ ‎שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד ‏או אם יעשה‎ ‎בו שימוש לא מורשה‎. 

  ‎זכויות קניין רוחני‎
   
 22. כל זכויות‎ ‎הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב‎, ‎העיצובים, ‏המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם‎ ‎בבעלותה הבלעדית של "אזימוט לדרך" ולא ‏יעשה בהם כל שימוש, אלא באישור "אזימוט לדרך" בלבד‎.

  הודעות‎
   
 23. ‎ ‎אלא אם כן נקבע בתקנון זה במפורש אחרת, בכל מקרה בו מחויבת "אזימוט לדרך" לפי‎ ‎תקנון זה ‏לשלוח אליך הודעות, ייעשה הדבר באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות הדואר‎ ‎ו/או באמצעות הודעה ‏טלפונית, לפי שיקול דעתה של "אזימוט לדרך" ובהתאם לפרטי‎ ‎ההתקשרות שיימסרו על ידך. ‏ההודעה תישלח בתוך שני ימי עסקים ממועד קרות‎ ‎האירוע בגינו מחויבת "אזימוט לדרך" לפי תקנון ‏זה, לשלוח הודעה‎. 
   
 24. ‎מובהר כי‎ ‎‏"אזימוט לדרך" רשאית לבחור למסור הודעות כאמור באחת הדרכים הנקובות לעיל, לפי‎ ‎שיקול דעתה הבלעדי, אלא אם כן נקבע בתקנון זה במפורש אחרת, וכי משלוח‎ ‎הודעות באחת ‏הדרכים האמורות, יהווה מילוי חובת ההודעה של "אזימוט לדרך" על פי תקנון‎ ‎זה‎.

  שונות‎
   
 25. הוראות תקנון זה מהוות את הבסיס‎ ‎המשפטי לכל דיון בינך לבין "אזימוט לדרך" והן מפרטות את כלל ‏חובות "אזימוט לדרך" כלפיך ואת‎ ‎כלל זכויותיך, בקשר עם כל פעולה שתבצע באמצעות האתר, ‏לרבות אך לא רק רכישה‎ ‎של הספר המוצע לרכישה באמצעות האתר‏‎. 
   
 26. ‎‏"אזימוט לדרך" רשאית לשנות הוראות תקנון זה, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף ‏לפרסום התקנון המעודכן באתר "שלום לך מסה הקטנה"‏‎.
   
 27. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות מסמך אחר תגברנה הוראות תקנון זה‎.
   
 28. הרישום במחשבי "אזימוט לדרך" יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל "אזימוט לדרך", ‏ע"פ תקנון זה‎.
   
 29. הדין החל על הוראות תקנון זה ועל כל התקשרות בינך לבין "אזימוט לדרך", יהא הדין‎ ‎הישראלי ‏בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל סיכסוך משפטי הנוגע בשימוש‎ ‎באתר זה או הנוגע להזמנה ‏שבוצעה דרך אתר זה, תהיה בבית המשפט‎ ‎המוסמך בתל‎ ‎אביב יפו בלבד.

  ‎שאלות ובירורים; שירות לקוחות‎
   
 30. בכל שאלה בקשר לתנאי השימוש באתר "אזימוט לדרך" ו/או בקשר להוראות תקנון זה ניתן לפנות ‏דרך האתר באמצעי הקשר המצויינים בו‎.‎

לרכישת הספר
שלום לך מסה הקטנה


המחיר שלנו: ₪79.00
דמי משלוח: ₪11.00
לרכישה עכשיו!
054-7443738
 

מפגשים ועדכונים
שלום לך מסה הקטנה
הפרפר שחלם להיות אריה
הזמנה ליום עיון: פרפר שחלם להיות אריה
רק לטעום מעט מהאנרגיה שלך
ניצה מעוררת השראה
אמיצות וחשופות! א' מבית הנשיא, ניצה ועוד
ניצה אחת, יחידה, יקירה - מסה הקטנה, ניצה הגדולה
מי את? כתבה בחדשות ישראל, ארה"ב
פינת תרבות - שלום לך מסה הקטנה
גיבורות בכנסת - ניצה בועדת הכנסת לקידום מעמד האישה
 
English [לראש העמוד]
© כל הזכויות שמורות ל ניצה סקולניק
Azimuth2go-Site2goal קידום עסקים באינטרנט  בניית אתר אינטרנט | עיצוב לאינטרנטקידום אתרי אינטרנט